خدمات آنالیز

Novin Shimyar laboratory was founded in 2001. Since inception it has grown to employ in excess of 20 technically competent personnel with a significant amount of high quality equipment the laboratory is capable of accurately and timeously testing large volume of samples.
Accompanied by a wealth of experience from geochemical Analysis in soil, Comment and mineral industry our commercial laboratory expanded its services to water, waste water and food analysis.
Our laboratory objective is to ensure every possible precaution is taken to affirm that the required service and testing complies with ISO 17025 and ISIRI regulations.

آزمایشگاه شرکت نوین شیمیار در سال 1380 تاسیس گشته و با بکارگیری متخصصین و آخرین تجهیزات در زمینه آنالیز خدمات شیمیایی خدمت رسانی نموده است.
آین آزمایشگاه خدمات خویش را در زمینه ژنو شیمی، خاک، سیمان و مواد معدنی به صنایع ارایه نموده و در ادامه فعالیت های خویش را در زمینه های آب، پساب و مواد غذایی نیز توسعه داده است.
از اهداف این آزمایشگاه اطمینان از دقت و صحت در خدمات و پاسخ دهی در کوتاهترین زمان ممکن بوده و تلاش می نماید تا کلیه نتایج ملزومات مندرج در استاندارد 17025 و ISIRI را رعایت نماید.