تحقیق و توسعه فرآیند

لوبا کمی و نوین شیمیار با داشتن یک تیم اختصاصی از دکترای تخصصی ، مهندسین و شیمی دانان جدیدترین تکنیک هایی مانند شیمی جریان ، ما در موقعیتی هستیم که بتوانیم روند و واکنش های مقیاس پذیر و مقرون به صرفه را برای ترکیبات بسیار پیشرفته ، واسطه های کایرال و واسطه های تخصصی خود بسرعت توسعه دهیم.

فرآیندهای ما به راحتی از مقیاس گرم تا مقیاس کیلو قابل مقیاس است.

روند توسعه:

راه حلهای ما مبتنی بر تجربه عمیق صنعتی و فرآیندهای نوآورانه است. اینها به شما کمک می کنند تا هدف شما از کالاها را برآورده کرده و از حقوق جدید IP جدید با ارزش استفاده کنید.