مواد شیمیایی دارویی

باتوجه به تجربه کاری نزدیک به دو دهه شرکت نوین شیمیار در کشورهای چین، هند و توسعه بسیار خوب صنعت API در این کشورها این شرکت امکان تامین انواع مواد اولیه دارویی را با استانداردهای EP, BP, USP ودرخواستی مشتریان را دارا بوده و بصورت تحویل ریالی و پروفرمایی( ارزی) درحال فعالیت در این زمینه می باشد.
لازم به ذکر است منابع معتبرخوب و ارزشمندی در لیست تامین کنندگان خارجی این شرکت برای تامین نیاز مشتریان موجود می باشد

مواد دارویی تقلبی همیشه یک نگرانی هستند. شما می خواهید مطمئن شوید که می توانید به تولید کننده مواد شیمیایی دارویی خود تکیه کنید تا مواد تشکیل دهنده مطابق با بالاترین استانداردها را تهیه کرده و در هنگام نیاز و در خلوص مورد نیاز آنها را تحویل بگیرید. مواد دارویی تقلبی همیشه یک نگرانی هستند. شما می خواهید مطمئن شوید که می توانید به تولید کننده مواد شیمیایی دارویی خود تکیه کنید تا مواد تشکیل دهنده مطابق با بالاترین استانداردها را تهیه کرده و در هنگام نیاز و در خلوص مورد نیاز آنها را تحویل بگیرید. مواد دارویی تقلبی همیشه یک نگرانی هستند. شما می خواهید مطمئن شوید که می توانید به تولید کننده مواد شیمیایی دارویی خود تکیه کنید تا مواد تشکیل دهنده مطابق با بالاترین استانداردها را تهیه کرده و در هنگام نیاز و در خلوص مورد نیاز آنها را تحویل بگیرید.