آلانين

β-ALANINE For Biochemistry

L-2-Aminopropionic acid

Article No.00800Grade
For Biochemistry
Purity
99%
CAS No.
107-95-9
Molecular Formula
C3H7NO2
Molecular Weight
89.09
H.S. Code
2922.4990
Shelf Life60 Months

آلانين

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite crystalline
Melting point/ Freezing point [°C]202 °CSolubility in water [% weight]
Soluble in water
Density [g/cm3]1.437
pH value
6 – 7.5

Packings

500g

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

Appearance White Crystalline Powder
Assay  Min 99.0%
Loss on drying (at 110°C)  Max 0.5%
Sulphated ash  Max 0.1%
Iron (Fe)  Max 0.0005%
Lead (Pb)  Max 0.002%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .