آنيلين بلو

ANILINE BLUE (WATER SOLUBLE) For Microscopy

Acid blue 93, Cotton blue, Poirriers blue, Water blue

Article No.01380Grade
For Microscopy
Purity
 
CAS No.
28983-56-4
Molecular Formula
C37H27N3Na2O9S3
Molecular Weight
799.80
H.S. Code
3204.1251
Shelf Life60 Months

آنيلين بلو

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
ColourBlackSolubility in water [% weight]
Soluble in water

Packings

100g

25g

10g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H302-H315-H319-H335
Precaution Statement: P261-P305 + P351 + P338

Specifications

AppearanceDark blue to dark brown powder or crystals
Absorption maxima (0.005 M HCl) 595 – 610 nm
Ratio λmax.P+/-15 nm 1.00 – 1.03
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .