آکریل آمید

ACRYLAMIDE For Electrophoresis

Prop-2-enamide; Acrylic acid; Ethylenecarboxamide;Propenoic acid; Propenamide

مواد شیمیایی لوبا , تجهیزات آزمایشگاهی , آنالیز
Article No.
00610
Grade
For Electrophoresis
Purity
98.5%
CAS No.
79-06-1
Molecular Formula
C3H5NO
Molecular Weight
71.08
H.S. Code
2924.1900
Shelf Life
60 Months

آکریل آمید یک ترکیب شیمیایی است. ماده ای سفید رنگ، بلوری جامد و بی بوست که در آب و اتانول و اتر و کلروفرم حل می‌شود. آکریل آمید در پیش اسیدها، بازها، عامل‌های اکساینده، آهن و نمک‌های آهن، تجزیه می‌شود. بی گرمایش به آمونیاک تجزیه می‌شود و با گرمایش به منو اکسید کربن، دی اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن تجزیه می‌شود.

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Decomposition point [°C]84°CAuto-ignition temperature [°C]240°C
Melting point/ Freezing point [°C]83 – 85°CBoiling point [°C]125°C
Vapour pressure [20°C]0.007 mm Hg at 20 °CVapour pressure mm/Hg0.007 mm Hg at 20 °C
Vapour density2.45Density [g/cm3]1.122
Solubility in water [% weight]Soluble  

Packings

500kg

100gr

25gr

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS06, GHS08
Signal Word: Danger
UN No.: 2074
IMCO Class No.: 6.1
Packing Group: III
Hazardous Statement: H301-H312-H315-H317-H319-H332-H340-H350-H361f-H372
Precaution Statement: P201-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P313

Specifications

AppearanceWhite crystalline powder
Assay (acidimetric, after saponification)Min 98.5%
Solubility (2.5 g in 10 mL of water)Clear colorless solution
Melting range82-86°C
Free acid (as acrylic acid)Max 0.005%
Conductivity (35% solution)Max 10 umhos/cm
Iron (Fe)Max 0.0001%
Suitability (for electrophoresis)Passes test

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .