استارچ پوتيتو

STARCH POTATO Extra Pure

Article No.06120GradeExtra Pure
Purity95%CAS No.
9005-25-8
Molecular Formula
(C6H10O5)n
Molecular Weight
(162.14)n
H.S. Code1108.1300Shelf Life60 Months
    

استارچ پوتيتو

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite powder
Density [g/cm3]
1.5Solubility in water [% weight]Insoluble in water
    

Packings

5000g

500g

Specifications

Appearance White powder
Loss on drying (at 105°C) Max 15%
Acidity Max 4 ml N%
Sulphated ash Max 0.6%
Lead (Pb) Max 0.001%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .