برومو کرزول گرين

BROMOCRESOL GREEN INDICATOR AR/ACS

Antimony Trisulphide

Article No.02270Grade
AR/ACS
Purity
dye content 95%
CAS No.
76-60-8
 
Molecular Formula
C21H14Br4O5S
Molecular Weight
698.04
H.S. Code2934.9900Shelf Life60 Months
    

برومو کرزول گرين

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdour 
Melting point/ Freezing point [°C]
225 °C
Solubility in water [% weight]
Slightly soluble in water
ColourWhite to buff  
    

Packings

25g

5g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

AppearanceYellow to Tan Coloured Powder
Dye content (by spectrophotometry) Min 95%
Identity (IR) Passes test
pH 3.8-5.4 Yellow to blue
Appearance of solution Conforms
Loss on drying (at 110°C) Max 3%
Transition range (according to ACS) Passes test
Sensitivity test Passes test
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .

استات آنتیموان (III)

ANTIMONY (III) SULPHIDE BLACK Extra Pure

Antimony Trisulphide

فروش مواد شیمیایی
Article No.01458GradeExtra Pure
Purity95%CAS No.1345-04-6
Molecular FormulaSb2S3Molecular Weight339.72
H.S. Code2830.9010Shelf Life60 Months
Colour4.64Colour4.64
Colour4.64Colour4.64
Colour4.64Colour 

آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰ آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰ANTIMONY (III) SULPHIDE BLACK Extra آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰ANTIMONY (III) SULPHIDE BLACK Extra آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰

Physical Properties

Physical state at 20 °C Solid Odour Odorless
Melting point/ Freezing point [°C] 550 °C Solubility in water [% weight] Insoluble in water
Colour Black powder Colour 4.64
Density [g/cm3] 4.64 Colour 4.64
Colour 4.64 Colour 4.64
Colour 4.64 Colour 4.64
Colour 4.64 Colour 4.64
Colour 4.64 Colour 4.64
Colour 4.64 Colour 4.64
 Colour  4.64  Colour  4.64

Packings

50kg

25kg

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07, GHS09
Signal Word: Warning
UN No.: 1549
IMCO Class No.: 6.1
Packing Group: III
Hazardous Statement: H302-H332-H411
Precaution Statement: P273

Specifications

AppearanceSolid
AssaySolid
Colour scaleSolid
SolubilitySolid
Total nitrogen (N)Solid
Loss on drying (at 105°C)Solid
SuitabilitySolid
ColourSolid
ColourSolid
ColourSolid 
ColourSolid 
ColourSolid 
ColourSolid 
ColourSolid 
ColourSolid 
ColourSolid 
ColourSolid 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .