ترئونين

L-THREONINE For Biochemistry

(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid

Article No.06300GradeFor Biochemistry
Purity99%CAS No.72-19-5
Molecular FormulaC4H9NO3Molecular Weight119.12
H.S. Code
2922.5090
Shelf Life60 Months
    

ترئونين

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]256 °CSolubility in water [% weight]60 g/l at 20 °C – completely soluble
ColourWhite crystallinepH value
5 – 6 at 60 g/l at 25 °C
    

Packings

500g

25g

5g

Safety Information and Hazard Symbols

Revision Date : 03-Aug-2013

Specifications

Appearance White crystalline powder
 Assay (by HClO4 titration)  Min 99%
Heavy metal (as Pb)  Max 0.001%
Ammonium (NH4)  Max 0.01%
Foreign amino acids  Max 0.3%
Other ninhydrin positive substances (as glycine) Max 0.1%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .