دوارتس آلوی

DEVARDA'S ALLOY Extra Pure

Contains about 45% Al, 50% Cu, 5% Zn

Article No.03161Grade
Extra Pure
Purity
 
CAS No.
8049-11-4
Molecular Formula
 
Molecular Weight
 
H.S. Code
7403.2900
Shelf Life60 Months

دوارتس آلوی

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]
550 °C
Solubility in water [% weight]
Negligible (< 0.1%)
ColourGrey powder  

Packings

500g

100g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS02
Signal Word: Danger
UN No.: 3089
IMCO Class No.: 4.1
Packing Group: II
Hazardous Statement: H228
Precaution Statement: P210

Specifications

AppearanceGray coloured powder
Ammonium & nitrate (as NH4)Max 0.002%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .