دي فنيل کاربازون

DIPHENYL CARBAZONE AR/ACS

For determination of mercury.

Article No.03522Grade
AR/ACS
Purity
 
CAS No.538-62-5
Molecular Formula
C13H12ON4
Molecular Weight
240.3
H.S. Code
2928.0090
Shelf Life60 Months

دي فنيل کاربازون

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Colour
Brownish orange
Melting point/ Freezing point [°C]
119 – 140 °C
  

Packings

25g

5g

Safety Information and Hazard Symbols

Safety Statement: 22-24/25

Specifications

AppearanceA brownish orange colored powder
Sensitivity for mercury Passes test
Sulphated ash Max 0.05%
Substance insoluble in acetone Passes test
Copper (Cu) Max 0.001%
Iron (Fe) Max 0.001%
Nickel (Ni) Max 0.001%
Lead (Pb) Max 0.001%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .