پتاسيم برومايد

POTASSIUM BROMIDE For IR Spectroscopy

Article No.05331GradeFor IR Spectroscopy
Purity CAS No.
7758-02-3
Molecular FormulaKBrMolecular Weight119.01
H.S. Code2827.5120Shelf Life60 Months
    

پتاسیم برمید با فرمول شیمیایی KBr، یکی از ترکیبات یونی پتاسیم می‌باشد

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]
734 °C
Solubility in water [% weight]119 g/l at 20 °C – completely soluble
ColourWhite crystallineBoiling point [°C]
1435 °C
Density [g/cm3]2.75  

Packings

100g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H315-H319-H335
Precaution Statement: P261-P305 + P351 + P338

Specifications

AppearanceWhite crystalline powder
Suitability (for IR Spectrometry)Passes test
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .