کوپروس اکسايد رد

CUPROUS OXIDE RED

Copper (I) oxide

Article No.03100Grade
Extra Pure
Purity
95%
CAS No.
1317-39-1
Molecular Formula
Cu2O
Molecular Weight
143.09
H.S. Code
2825.5000
Shelf Life60 Months

کوپروس اکسايد رد

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourRed powder
Melting point/ Freezing point [°C]214 °CSolubility in water [% weight]
Insoluble in water
Density [g/cm3]6  

Packings

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07, GHS09
Signal Word: Warning
UN No.: 3077
IMCO Class No.: 9
Packing Group: III
Hazardous Statement: H302-H410
Precaution Statement: P273-P501

Specifications

Appearance Red-brown powder
Assay (as Cu2O)  Min 95%
Volatile matter  Max 0.5%
Metallic impurities  Max 0.5% 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .