گلس وول (پشم شيشه)

GLASS WOOL (LAB)

Low in lead

Article No.03947Grade
Extra Pure
H.S. Code
1702.1110
CAS No.
65997-17-3
Molecular Formula
C12H22O11.H2O
Shelf Life
60 Months
 
 
  

گلس وول (پشم شيشه)

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]160 °C
Explosion limits – upper [%]
27.50%
ColourFaint green shiny fibre
Explosion limits -lower [%]
2%

Packings

250g

Safety Information and Hazard Symbols

Safety Statement: 22-24/25

Specifications

AppearanceFaint green shiny fibers
Soluble in HCl Max 1.0%
Iron (Fe) Max 0.005%
Lead (Pb) Max 0.005%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .