کلروفرم

CHLOROFORM AR

Stabilized with ethanol Trichloromethane

Article No.00076GradeAR
Purity99.8%CAS No.67-66-3
Molecular FormulaCHCI3Molecular Weight119.38
H.S. Code2903.1300Shelf Life60 Months

کلروفرم مایع بی رنگی است با فرمول شیمیایی CHCl3 که بخار آن سمی اعتیادآور و تنفس طولانی آن کشنده‌است. در گذشته از کلرو فرم به عنوان ماده بیهوش‌کننده بیمار در اتاق عمل استفاده می‌شد. از این ماده هزاران تن در صنایع یخچال‌سازی و ساخت تفلون تولید و در طبیعت رها می‌شود.همچنین برای تهیه فلوروکربن 22سردکننده، چاشنی و تهیه تترافلورواتیلن و پلی تترافلورواتیلن و سایر مواد شیمیایی به کار برده می‌شود. همچنین به عنوان حلال، تهیه عصاره، حشره کش، مواد نگهدارنده و شیرین‌کننده محصولات داروئی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Physical Properties

Physical state at 20 °C Liquid Odour Sweet pleasant
Melting point/ Freezing point [°C] -63 °C Decomposition point [°C] 290°C
 Colour Clear Colorless Final boiling point [°C] 61.5 °C
 Density [g/cm3] 1.492 Vapour density 4.12
Initial boiling point [°C] 60.5 °C Partition coefficient Log Pow octanol / water at 20°C 1.97
Vapour pressure [20°C] 213.3 hPa at 20°C Boiling point [°C] 60.5 – 61.5 °C
Solubility in water [% weight] Slightly soluble Viscosity at 40°C [mm2/s] 0.58 cps@ 20 °C
Evaporation rate 11.6  

Packings

500ml

2500ml

200 Liters

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS06, GHS08
Signal Word: Danger
UN No.: 1888
IMCO Class No.: 6.1
Packing Group: III
Hazardous Statement: H302-H315-H319-H331-H336-H351-H361d-H372
Precaution Statement: P261-P281-P305 + P351 + P338-P311
Risk Statement: 20/22-36/38-40-48/20-63
Safety Statement: 36/37

Specifications

AppearanceClear colorless liquid
AssayMin 99.8% (excluding stabilizer)
Weight/ mL at 20°C1.474 – 1.479 g
Refractive index (20°C; 589 nm)1.444 – 1.445
Water (H2O)Max 0.05%
Acidity (as HCl)Max 0.0005 meq/gm
Non volatile matterMax 0.0005%
Ionised chloride (CI)Max 0.00002%
Free chlorine (CI)
Max 0.0005%
Metallic impuritiesNo reaction
Aldehydes and ketones (as CH3CHO)
Max 0.005%
Organic impuritiesPasses test
Ethanol as Stabilizer0.5-1.0%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .