• توجه :

قطعات مصرفی و یدکی دستگاه های آنالیتیکال بصورت اورجینال می باشد و همچنین سفارش برای قطعاتی که در ذیل ارائه نشده نیز پذیرفته می شود .

نام قطعه :

Spray chamber assembly, Mark 7, complete, for flame AA

پارت نامبر :

110634490

توضیحات :

اسپری چنبر دستگاه جذب اتمی واریان

نام قطعه :

Mixing paddle, fluorinated, Mark 7, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

110637000

توضیحات :

پروانه اسپری چنبر

نام قطعه :

برنر استیلن

پارت نامبر :

210164000

توضیحات :

برنر استیلن / هوا برای دستگاه جذب اتمی

نام قطعه :

برنرنیتروز

پارت نامبر :

210164100

توضیحات :

برنر نیتروز / هوا برای دستگاه جذب اتمی برای آنالیز عناصری همچون آلومینیوم,تیتانیوم ,......

نام قطعه :

Moulding Spraychamber Fluorinated

پارت نامبر :

6210092090

توضیحات :

قطعه ای از اسپری چنبر

نام قطعه :

Spray chamber bung, fluorinated

پارت نامبر :

1610118800

توضیحات :

قطعه ای از اسپری چنبر

نام قطعه :

Kit, fluorinated liquid trap, float and magnet, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

9910105800

توضیحات :

قطعه ای از اسپری چنبر

نام قطعه :

Screw, spray chamber mounting, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

1510226600

توضیحات :

نام قطعه :

Nebulizer block, fluorinated, for Mark 7 spray chamber, excludes integrated nebulizer

پارت نامبر :

9910093100

توضیحات :

نام قطعه :

Clamp bead adjuster, polypropylene, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

810133400

توضیحات :

توضیحات :

نام قطعه :

Screw, bead adjuster, gray, PEEK, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

1510225000

توضیحات :

نام قطعه :

Capillary guide for nebulizer, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

810134400

توضیحات :