اداری:

داخلی ( 102-101 )

مواد شیمیایی:

داخلی ( 109-108-107 )

تجهیزات آزمایشگاه:

داخلی ( 305-303-302 )

خدمات آزمایشگاهی:

داخلی ( 208 )      تماس مستقیم ( 66198373 )

مالی:

داخلی ( 207-206-205-204-203 )

IT:

داخلی ( 200 )