دستگاه ریفربیشد (refurbished) چیست؟

این کلمه چند سالیست که وارد عرصه لوازم آزمایشگاهی بخصوص تجهیزات و دستگاه های تجزیه شیمیایی گشته است لذا آشنایی با آن بیش از اقدام به خرید این تجهیزات بسیار مفید است.
ریفر بیشد به معنای باز سازی و باز آرایی شده می باشد و زمانی به دستگاه اطلاق میگردد که یک دستگاه دست دوم و کار کرده آنالیز شیمیایی از نظر کیفیت و عملکرد بررسی گشته و قسمت های معیوب و یا مستعمل آن تعمیر و تعویض گردد و پس از چک نهایی همانند دستگاه نو با ضمانت عملکرد و گارانتی بفروش رسد از این رو دارای یک تفاوتاساسی با دستگاه های آزمایشگاهی دست دوم بدون این توجهات به هیچ عنوان قابل اعتماد نبوده و از نظر دوام و سلامت نیز نمی توان اعتماد کرد

تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی