قطعات مصرفی و یدکی دستگاه های آنالیتیکال بصورت اوریجینال می باشد و همچنین سفارش برای قطعاتی که در ذیل ارائه نشده نیز پذیرفته می شود .

Spray chamber assembly, Mark 7, complete, for flame AA

پارت نامبر :

110634490

توضیحات :

اسپری چنبر دستگاه جذب اتمی واریان

Mixing paddle, fluorinated, Mark 7, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

110637000

توضیحات :

پروانه اسپری چنبر

برنر استیلن

پارت نامبر :

210164000

توضیحات :

برنر استیلن / هوا برای دستگاه جذب اتمی

برنرنیتروز

پارت نامبر :

210164100

توضیحات :

برنر نیتروز / هوا برای دستگاه جذب اتمی برای آنالیز عناصری همچون آلومینیوم,تیتانیوم ,......

Moulding Spraychamber Fluorinated

پارت نامبر :

6210092090

توضیحات :

قطعه ای از اسپری چنبر

Spray chamber bung, fluorinated

پارت نامبر :

1610118800

توضیحات :

قطعه ای از اسپری چنبر

Kit, fluorinated liquid trap, float and magnet, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

9910105800

توضیحات :

قطعه ای از اسپری چنبر

پارت نامبر :

1510226600

توضیحات :

Screw, spray chamber mounting, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

9910093100

توضیحات :

Nebulizer block, fluorinated, for Mark 7 spray chamber, excludes integrated nebulizer

پارت نامبر :

1510226500

توضیحات :

Impact bead securing screw, M6 x 6LG, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

4610017400

توضیحات :

Nebulizer spring, for Mark 7 spray chamber and all nebulizers used with Agilent AA instruments

پارت نامبر :

9910025700

توضیحات :

Glass impact beads, Mark V/VI/7 spray chambers, 5/pk

پارت نامبر :

810133400

توضیحات :

Clamp bead adjuster, polypropylene, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

1510225000

توضیحات :

Screw, bead adjuster, gray, PEEK, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

810134400

توضیحات :

Capillary guide for nebulizer, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

1610117390

توضیحات :

Venturi nebulizer, PEEK

پارت نامبر :

810134300

توضیحات :

Clamp bush guide, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

1510226800

توضیحات :

Screw, nebulizer capillary adjuster, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

1510226700

توضیحات :

Ring, locking, nebulizer capillary adjuster, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

310046600

توضیحات :

-------------------------

پارت نامبر :

1510226000

توضیحات :

Screw, bead adjuster, locking, M8, for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

9910024800

توضیحات :

High solids capillary tubing, 3 m

پارت نامبر :

9910024700

توضیحات :

Nebulizer cleaning wire, 3 x 0.3 m, for Mark V, VI and 7 spray chambers

پارت نامبر :

3710027200

توضیحات :

Tubing, peristaltic pump, PVC, black/black tabs, for pumping reagents with Agilent VGA 76/77 vapor generation accessory, 12/pk

پارت نامبر :

9910093400

توضیحات :

O-ring kit for aqueous samples for Mark 7 spray chamber

پارت نامبر :

9910071100

توضیحات :

Gas-liquid separator VGA 77 for AA