قطعات مصرفی و یدکی دستگاه های آنالیتیکال بصورت اورجینال می باشد و همچنین سفارش برای قطعاتی که در ذیل ارائه نشده نیز پذیرفته می شود .

نام قطعه :

گرافیت تیوپ

پارت نامبر :

6310002700

توضیحات :

طیف سنجی اتمی مطالعه اشعه الکترومغناطیسی است که توسط اتمها جذب و ساطع می شوند. از طیف سنجی اتمی ، به طور خاص طیف الکترومغناطیسی یا طیف جرمی ، برای تعیین ترکیبات عنصری استفاده می شود.

نام قطعه :

گرافیت تیوپ

پارت نامبر :

6310002700

توضیحات :

طیف سنجی اتمی مطالعه اشعه الکترومغناطیسی است که توسط اتمها جذب و ساطع می شوند. از طیف سنجی اتمی ، به طور خاص طیف الکترومغناطیسی یا طیف جرمی ، برای تعیین ترکیبات عنصری استفاده می شود.

نام قطعه :

گرافیت تیوپ

پارت نامبر :

6310002700

توضیحات :

طیف سنجی اتمی مطالعه اشعه الکترومغناطیسی است که توسط اتمها جذب و ساطع می شوند. از طیف سنجی اتمی ، به طور خاص طیف الکترومغناطیسی یا طیف جرمی ، برای تعیین ترکیبات عنصری استفاده می شود.

نام قطعه :

گرافیت تیوپ

پارت نامبر :

6310002700

توضیحات :

طیف سنجی اتمی مطالعه اشعه الکترومغناطیسی است که توسط اتمها جذب و ساطع می شوند. از طیف سنجی اتمی ، به طور خاص طیف الکترومغناطیسی یا طیف جرمی ، برای تعیین ترکیبات عنصری استفاده می شود.