مواد رفرانس آزمایشگاهی (CRM)

یکی از روشهای معتبر سنجش صحت در آزمایشگاههای آنالیز و سنجش مواد، استفاده از مواد، استفاده از مواد رفرانس یا (Certified Reference Material) می باشد. این مواد عبارتند از نمونه های حقیقی و شبه حقیقی و یا سنتزی که توسط یک مرجع معتبر با دقت بالا آنالیز گشته و می توانند جهت تعیین صحت آزمایش و بررسی احتمال بروز خطا در آزمایش جهت شناسایی و آنالیز کیفی مواد کاربرد گسترده ای دارند. HPL و GC از طــرف دیـــگر این مـــواد در دستــگاه های جهت شناسایی و آنالیز کیفی مواد کاربرد گسترده ای دارند. شرکت نوین شیمیار تامین کننده CRM های معدنی، آلی، سموم دفع آفات، مواد غذایی، نمونه های حقیقی از مراجع معتبرنظیر NIST آمریکایی، Dr. Ehrenstorfer آلمان, oreas ,Geostat استرالیایی و... می باشد و در این زمینه بسیاری از آزمایشگاههای همکار استاندارد، بهداشت، مواد غذایی، محیط زیست و کشاورزی را یاری رسانده است.

CRM های معدنی شامل نمونه کانی های

سازمان تحقیقات آفات نباتی، شرکت کیمیا شنگرف پارس، IGI شرکت اهورا بهین آزما، شرکت کومه معدن، شرکت آزمایشگاه کومه معدن، شرکت توسعه سپید قدر، شرکت کیمیا سنجش خلیج فارس، مجتمع طلای موته، طرح طلای زرشوران و...