آدنوزين

ADENOSINE For Biochemistry

Used as a substrate in determination of Adenosine deaminase

Article No.00670Grade
For Biochemistry
Purity
99%
CAS No.
58-61-7
Molecular Formula
C10H13N5O4
Molecular Weight
267.25
H.S. Code
2934.9900
Shelf Life60 Months

آدنوزين

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite powder
Melting point/ Freezing point [°C]234 – 236 °C  

Packings

25g

5g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

AppearanceWhite powder
Assay Min 99%
Melting range233 – 238 °C
Heavy metal (as Pb) Max 0.001%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .