آلانين

DL-ALANINE For Biochemistry

DL-2-Aminocaproic acid

Article No.00810Grade
For Biochemistry
Purity
99%
CAS No.302-72-7
Molecular Formula
C3H7NO2
Molecular Weight
89.09
H.S. Code
2922.4990
Shelf Life60 Months

آلانين

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite crystalline
Melting point/ Freezing point [°C]289 °C  

Packings

1000g

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

AppearanceWhite Crystalline Powder
Assay (by HClO4 titration)Min 99.0%
Heavy metal (as Pb) Max 0.001% 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .