آلانين

L-ALANINE For Biochemistry

L-2-Aminopropionic acid

Article No.00820Grade
For Biochemistry
Purity
99%
CAS No.
56-41-7
Molecular Formula
C3H7NO2
Molecular Weight
89.09
H.S. Code
2922.4990
Shelf Life60 Months

آلانين

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite crystalline
Melting point/ Freezing point [°C]210 °CSolubility in water [% weight]
Soluble in water
Density [g/cm3]1.437  

Packings

1000g

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

AppearanceWhite Crystalline Powder
Assay (by HClO4 titration) Min 99.0%
Heavy metal (as Pb) Max 0.001%
Ammonium (NH4) Max 0.01%
Foreign amino acids Max 0.3%
Ninhydrine positive substances (as glycine) Max 0.1%
Specific optical rotation ([α]20/D) +14 to +15 deg 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .