آليزارين رد

ALIZARINE RED S

Sodium Alizarine Sulphonate

Article No.00860Grade
Extra Pure
Purity
99%
CAS No.
130-22-3
Molecular Formula
C14H7NaO7S
Molecular Weight
342.3
H.S. Code
2914.7990
Shelf Life60 Months

آليزارين رد

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourRed powder
Melting point/ Freezing point [°C]430 °CSolubility in water [% weight]
Sparingly soluble in water
Initial boiling point [°C]
287°C
Final boiling point [°C]
289°C 

Packings

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H315-H319-H335
Precaution Statement: P261-P305 + P351 + P338
Risk Statement: 36/37/38
Safety Statement: 26-36

Specifications

AppearanceRed powder
Absorption maxima in 0.1 N NaOH592 – 599 nm 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .