آنتيموني پتاسيم تارتارات تري هيدرات

ANTIMONY(+) POTASSIUM TARTRATE TRIHYDRATE

Potassium antimony tartrate, Potassium antimony (III) oxide tartrate

Article No.01450Grade
Extra Pure
Purity
98.5%
CAS No.
28300-74-5
Molecular Formula
C8H4K2O12Sb2·3H2O
Molecular Weight
667.87
H.S. Code
2918.1390
Shelf Life60 Months

آنتيموني پتاسيم تارتارات تري هيدرات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]100 °CSolubility in water [% weight]
8 g/100 ml water @ 20C
ColourWhite powderDensity [g/cm3]2.6
pH valueSlightly acidic  

Packings

500g

250g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07, GHS09
Signal Word: Warning
UN No.: 1551
IMCO Class No.: 6.1
Packing Group: III
Hazardous Statement: H302-H332-H411
Precaution Statement: P273

Specifications

Appearance White crystalline powder
Assay Min 98.5%
Arsenic (As)  Max 0.015%
Loss on drying  Max 2.7%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .