استرانتيوم کربنات هگزاهيدرات

STRONTIUM CARBONATE Extra Pure

Precipitated by ammonia.

Article No.06132Grade
Extra Pure
Purity
98%
CAS No.1633-05-2
Molecular Formula
SrCO3
Molecular Weight
147.63
H.S. Code
2836.9200
Shelf Life60 Months

استرانتيوم کربنات هگزاهيدرات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Odour
Odorless
Melting point/ Freezing point [°C]
1100 °C
Solubility in water [% weight]
Slightly soluble in water
Colour
Off white powder
Flash point [°C]
164 °C
 
Boiling point [°C]176 °C  

Packings

500g

250g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

AppearanceOff white powder
Assay (complexometric) Min 98%
Chloride (Cl) Max 0.02%
Phosphate (PO4) Max 0.005%
Copper (Cu) Max 0.002%
Iron (Fe) Max 0.002%
Nickel (Ni) Max 0.002%
Lead (Pb) Max 0.002%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .