ايوزين اسپريت سالوبل

EOSIN SPIRIT SOLUBLE For Microscopical Staining

C.I.No.45386 It is used for staining cells, gelatin, lysosomes, mammalian tissues, mitochondria, proteins, urine, etc

Article No.03650Grade
For Microscopical Staining
CAS No.
6359-05-3
H.S. Code3204.9000
Shelf Life
60 Months
  

ايوزين اسپريت سالوبل

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Colour
Black powder
Melting point/ Freezing point [°C]
275 °C
Solubility in water [% weight]
Freely soluble

Packings

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Safety Statement: 22-24/25

Specifications

AppearanceRed brown to dark brown powder
Absorption maxima 523 +/-3 nm

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .