باريم کربنات

BARIUM CARBONATE AR

Barium monocarbonate; Carbonic acid barium salt

Article No.01661Grade
AR
Purity
99%
CAS No.
513-77-9
Molecular Formula
BaCO3
Molecular Weight
197.34
H.S. Code
2836.6000
Shelf Life60 Months

باريم کربنات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]811 °CSolubility in water [% weight]
Slightly soluble
ColourWhite powderDensity [g/cm3]4.43
Decomposition point [°C]
1300°C
  

Packings

50kg

25kg

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H302
Precaution Statement: P301 + P312 + P330
Risk Statement: 22
Safety Statement: 24/25

Specifications

AppearanceWhite powder
Assay (acidimetric) 99 – 101%
Substance insoluble in dilute HCl Max 0.015%
Chloride (Cl) Max 0.002%
Sulphide (S) Max 0.001%
Heavy metal (as Pb) Max 0.001%
Iron (Fe) Max 0.002%
Calcium (Ca) Max 0.05%
Strontium (Sr) Max 0.7%
Potassium (K) Max 0.005%
Sodium (Na) Max 0.02%
Substance oxidizable (as NO3)Max 0.005%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .