باريم کلرانيلات

BARIUM CHLORANILATE AR

Chloranilic Acid Barium Salt

Article No.04330Grade
Extra Pure
Purity
99%
CAS No.10039-26-6
Molecular Formula
C12H22O11.H2O
Molecular Weight
360.31
H.S. Code
1702.1110
Shelf Life60 Months

باريم کلرانيلات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourMaroon powder

Packings

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Risk Statement: 20/22
Safety Statement: 28

Specifications

AppearanceMaroon coloured powder
Assay (complexometric; on dried basis) Min 98.5%
Water (H2O) 12 – 14%
Suitability (for determinationof sulphate) Passes test

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .