برموفرم

BROMOFORM Extra Pure

Tribromomethane

Article No.02290GradeExtra Pure
Purity98%CAS No.75-25-2
Molecular FormulaCHBr3Molecular Weight252.73
H.S. Code2903.9990Shelf Life36 Months

برموفرم (به انگلیسی: Bromoform) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۵۵۵۸ است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی رنگ تا زرد همراه با بوی شیرین است.

Physical Properties

Physical state at 20 °CLiquidColourClear Colorless
OdourChloroform-like odorMelting point/ Freezing point [°C]5 – 8 °C
Boiling point [°C]146 – 150 °CInitial boiling point [°C]146°C
Final boiling point [°C]150 °CVapour pressure [20°C]6.7 hPa at 20°C
Vapour density8.7Density [g/cm3]2.89
Solubility in water [% weight]0.3 gm/l00 ml water  

Packings

2500Liter

250ml

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS06, GHS09
Signal Word: Danger
UN No.: 2515
IMCO Class No.: 6.1
Packing Group: III
Hazardous Statement: H302-H315-H319-H331-H411
Precaution Statement: P261-P273-P305 + P351 + P338-P311

Specifications

AppearanceClear colorless to yellow to light orange liquid
Assay (GC area %)Min 98% (excluding stabilizer)
Density (at 25°C)2.870 – 2.890 g/mL
Stabilizer0.5 – 1.0% ethanol

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .