برومو اراسيل

BROMO URACIL Extra Pure

5-Bromo-2,4-dihydroxypyrimidine

Article No.02360Grade
Extra Pure
Purity
97%
CAS No.
51-20-7
Molecular Formula
C4H3BrN2O2
Molecular Weight
190.99
H.S. Code
2933.5990
Shelf Life60 Months

برومو اراسيل

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite powder
Melting point/ Freezing point [°C]300 °C  

Packings

5g

1g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07, GHS08
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H302 – H312 – H332 -H315 – H319 -H335 – H341
Precaution Statement: P280 – P301 + P330 + P331 – P302 + P352 – P304 + P340 -P312 – P337 + P313

Specifications

AppearanceWhite powder
Assay Min 97%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .