برومو تيمول بلو

BARIUM CHLORANILATE AR

Chloranilic Acid Barium Salt

Article No.01670Grade
AR
Purity
98.5%
CAS No.
32458-20-1
Molecular Formula
C6BaCl2O4.3H2O
Molecular Weight
398.36
H.S. Code
2827.3990
Shelf Life60 Months

برومو تيمول بلو

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColour
Maroon powder

Packings

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Risk Statement: 20/22
Safety Statement: 28

Specifications

AppearanceMaroon coloured powder
Assay (complexometric; on dried basis) Min 98.5%
Water (H2O) 12 – 14%
Suitability (for determinationof sulphate) Passes test

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .