تريپتون باکتوريولوژيکال

TRYPTONE Bacteriological grade

Peptone from casein

Article No.06405GradeBacteriological grade
  CAS No.91079-40-2
Molecular Formula Molecular Weight 
H.S. Code3501.9000Shelf Life60 Months
    

تريپتون باکتوريولوژيکال

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
ColourLight brown powderSolubility in water [% weight]soluble in water
    

Packings

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

AppearanceLight yellow colored powder
Solubility (10 mg/mL in water) completely soluble with Clear solution
pH (2% solution in water) 6.5 – 7.5
Total nitrogen (N) Min 12.5%
Loss on drying (at 105°C) Max 5.0%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .