زيرکونيل نيترات

ZIRCONYL NITRATE Extra Pure

Zirconium(IV) oxynitrate

Article No.06572GradeExtra Pure
Purity99.5%CAS No.
14985-18-3
Molecular FormulaZrO(NO3)2.xH2OMolecular Weight231.23 (anhydrous basis)
H.S. Code2834.2990Shelf Life60 Months
    

زيرکونيل نيترات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite crystalline

Packings

250g

100g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS03, GHS05
Signal Word: Danger
UN No.: 3085
IMCO Class No.: 5.1 (8)
Packing Group: II
Hazardous Statement: H272-H314
Precaution Statement: P220-P280-P305 + P351 + P338-P310
Risk Statement: 8-34
Safety Statement: 17-26-28-36/37/39-45

Specifications

AppearanceWhite Powder or Chunks
AssayMin 99.5%
ZrO2+ HfO2Min 35.0%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .