سديم پيروات

SODIUM PYRUVATE For Biochemistry

Suitability as an enzyme.

Article No.05983Grade
For Biochemistry
Purity
99%
CAS No.113-24-6
Molecular Formula
C3H3NaO3
Molecular Weight
110.04
H.S. Code
2918.3090
Shelf Life60 Months

سديم پيروات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Odour
Odorless
Melting point/ Freezing point [°C]
> 300 °C
Solubility in water [% weight]
soluble in water
Colour
White to off white
pH value
7
 
Density [g/cm3]1.718  

Packings

5000g

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

AppearanceWhite to off-white powder
Assay Min 99%
Water (H2O) Max 1.0%
Heavy metal (as Pb) Max 0.002%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .