سيستين

L-CYSTINE For Biochemistry

(R,R)-3,3'-Dithiobis(2-aminopropionicacid)

Article No.03145Grade
For Biochemistry
Purity
98.5 %
CAS No.56-89-3
Molecular Formula
C6H12N2O4S2
Molecular Weight
240.30
H.S. Code
2930.9040
Shelf Life60 Months

سيستين

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Colour
Colorless crystalline
Melting point/ Freezing point [°C]
> 240 °C
 
Solubility in water [% weight]
soluble in water
  
 
 
 
    

Packings

500g

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

AppearanceWhite to off white powder
Assay 98.5 – 101%
Specific optical rotation ([α]20/D; 20 g/L in 1 mol/L HCl; on dried substance) -218 to -224°
Chloride (Cl) Max 0.05%
Sulphate (SO4) Max 0.03%
Ammonium (NH4) Max 0.02%
Ninhydrin positive substance Max 0.2%
Loss on drying (at 110°C) Max 0.5%
Sulphated ash Max 0.1%
Iron (Fe) Max 0.002%
Lead (Pb) Max 0.001%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .