فريک اکسايد رد

FERRIC OXIDE RED Extra Pure

Iron(III) oxide

Article No.
03835
Grade
Extra Pure
Purity
95%
CAS No.
1309-37-1
Molecular Formula
Fe2O3
Molecular Weight
159.69
H.S. Code
2821.1010
Shelf Life60 Months

فريک اکسايد رد

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Odour
Odorless
Melting point/ Freezing point [°C]
1565°C
Solubility in water [% weight]
Negligible (< 0.1%)
Colour
Reddish powder
Density [g/cm3]
5.24

Packings

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H315-H319-H335
Precaution Statement: P261-P305 + P351 + P338

Specifications

AppearanceReddish powder
Assay 95 – 98%
Loss on ignition Max 0.5%
Water soluble matter Max 1.0%
Phosphate (PO4) Max 0.3%
Sulphate (SO4) Max 0.5%
Manganese (Mn) Max 0.25%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .