فولرز ارث

FULLER'S EARTH For Adsorption

C.I.No.23860 It is used for estimation of blood volume

Article No.03890Grade
Adsorption
Purity
 
CAS No.8031-18-3
Molecular Formula
 
Molecular Weight
 
H.S. Code
2505.9000
Shelf Life60 Months

فولرز ارث

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolid
Odour
Odorless
pH value
10 at 100 g/l at 25 °C
Colour
Greyish yellow

Packings

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H319-H332-H335
Precaution Statement: P261-P305 + P351 + P338

Specifications

AppearanceGrayish yellow powder
Mesh size 150 – 250
Loss on drying Max 10.0%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .