فيوژن ميکسچر

FUSION MIXTURE Extra Pure

An equimolecular mixture of anhydrous potassium and sodium carbonates

Article No.03894Grade
Extra Pure
H.S. Code
1702.1110
Shelf Life60 Months 

فيوژن ميکسچر

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Colour
White crystalline
Solubility in water [% weight]
soluble in water 

Packings

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H302 – H319
Precaution Statement: P280 – P264 – P301 + P312- P305 + P351 + P338 – P337 + P313 – P501
Risk Statement: 22-36
Safety Statement: 22

Specifications

Appearance White hygroscopic crystalline powder
Chloride (Cl)  Max 0.005%
Sulphate (SO4)  Max 0.005%
Iron (Fe)  Max 0.001%
Lead (Pb)  Max 0.001% 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .