لانتانيوم کربنات هيدرات

LANTHANUM CARBONATE HYDRATE AR

Lanthanum(III) carbonate

Article No.04339Grade
AR
Purity
99.5%
CAS No.
54451-24-0
Molecular Formula
La2(CO3)3.xH2O
Molecular Weight
457.84
H.S. Code
2846.9090
Shelf Life60 Months

لانتانيوم کربنات هيدرات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidDensity [g/cm3]
2.6 – 2.7
ColourWhite powderSolubility in water [% weight]
Insoluble in water
    

Packings

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07
Signal Word: Warning
Hazardous Statement: H315-H319-H335
Precaution Statement: P261-P305 + P351 + P338

Specifications

Appearance White crystalline powder
Assay  Min 99.5%
 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .