استات آنتیموان (III)

ANTIMONY (III) SULPHIDE BLACK Extra Pure

Antimony Trisulphide

فروش مواد شیمیایی
Article No.01458GradeExtra Pure
Purity95%CAS No.1345-04-6
Molecular FormulaSb2S3Molecular Weight339.72
H.S. Code2830.9010Shelf Life60 Months
Colour4.64Colour4.64
Colour4.64Colour4.64
Colour4.64Colour 

آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰ آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰ANTIMONY (III) SULPHIDE BLACK Extra آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰ANTIMONY (III) SULPHIDE BLACK Extra آنتیموان سولفات با فرمول شیمیایی sb یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۰

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]550 °CSolubility in water [% weight]Insoluble in water
ColourBlack powderColour4.64
Density [g/cm3]4.64Colour4.64
Colour4.64Colour4.64
Colour4.64Colour4.64
Colour4.64Colour4.64
Colour4.64Colour4.64
Colour4.64Colour4.64
 Colour 4.64 Colour 4.64

Packings

50kg

25kg

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07, GHS09
Signal Word: Warning
UN No.: 1549
IMCO Class No.: 6.1
Packing Group: III
Hazardous Statement: H302-H332-H411
Precaution Statement: P273

Specifications

Appearance Solid
Identity (IR) Solid
Colour scale Solid
Solubility Solid
Total nitrogen (N) Solid
Loss on drying (at 105°C) Solid
Suitability Solid
Colour Solid
Colour Solid
Colour Solid 
Colour Solid 
Colour Solid 
Colour Solid 
Colour Solid 
Colour Solid 
Colour Solid 
Colour Solid 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .

فروش مواد شیمیایی ، خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی لوبا ،واردات مواد شیمیایی ، خرید و فروش مواد دشیمیایی ، مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی ، فروش مواد شیمیایی صنعتی ، مواد شیمیایی دارویی