نيکل آلومينيوم آلوي پاودر

NICKEL-ALUMINIUM ALLOY POWDER Extra Pure

For the production of Raney Nickel

Article No.04865Grade
Extra Pure
Purity
 
CAS No.12635-27-7
Molecular Formula
 
Molecular Weight
 
H.S. Code
7502.2030
Shelf Life60 Months

نيکل آلومينيوم آلوي پاودر

Packings

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS02, GHS07, GHS08
Signal Word: Danger
UN No.: 3089
IMCO Class No.: 4.1
Packing Group: II
Hazardous Statement: H228-H317-H351
Precaution Statement: P210-P280

Specifications

AppearanceA grayish black fine powder
Assay (ex Ni) ~50%
Assay (ex Al) ~50%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .