هگزان سولفونيک اسيد سديم سالت

HEXANE SULPHONIC ACID SODIUM SALT ANHYDROUS

Sodium 1-hexanesulfonate anhydrous

Article No.04051Grade
AR/HPLC
Purity
99%
CAS No.
2832-45-3
Molecular Formula
C6H13NaO3S
Molecular Weight
188.22
H.S. Code
2904.1090
Shelf Life60 Months

هگزان سولفونيک اسيد سديم سالت

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite crystalline
Solubility in water [% weight]
Slightly soluble in water
  

Packings

100g

25g

Safety Information and Hazard Symbols

Specifications

Appearance White crystalline powder
Assay (acidimetric; on dried basis)  Min 99%
Identity (IR)  Conforms
pH (10% solution)  5.5 – 7.5
UV transmittance (0.005 mol/L; 1cm; water)  
at 200 nm  Min 70%
at 220 nm  Min 90%
at 250 nm  Min 98%
Loss on drying (at 120°C; vacuum)  Max 2%
 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .