پتاسيم ترت بوتوکسايد

POTASSIUM tert-BUTOXIDE

Potassium tert-butylate, Potassium t-butoxide

Article No.05333GradeExtra Pure
Purity98%CAS No.865-47-4
Molecular FormulaC4H9.KOMolecular Weight112.22
H.S. Code2905.1990Shelf Life60 Months

پتاسيم ترت بوتوکسايد

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]256 – 258 °CFlash point [°C]
256°C
ColourWhite powderAuto-ignition temperature [°C]
360°C
Boiling point [°C]275°CVapour density3.9
 
 
  

Packings

1000g

250g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS02, GHS05
Signal Word: Danger
UN No.: 3206
IMCO Class No.: 4.2
Packing Group: II
Hazardous Statement: H228-H252-H314
Precaution Statement: P210-P235 + P410-P280-P305 + P351 + P338-P310

Specifications

Appearance White, light, hygroscopic powder
Assay  Min 98%
K2CO3 and KOH  Max 1%
 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .