پتاسيم متاوانادات

POTASSIUM METAVANADATE

Potassium vanadate; Potassium vanadium trioxide

Article No.05462GradeExtra Pure
Purity98%CAS No.13769-43-2
Molecular FormulaKVO3Molecular Weight138.04
H.S. Code2917.1190Shelf Life60 Months
    

پتاسيم متاوانادات

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidColourWhite
Melting point/ Freezing point [°C]520 °CDensity [g/cm3]2.84
    

Packings

500g

100g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS06
Signal Word: Danger
UN No.: 2864
IMCO Class No.: 6.1
Packing Group: II
Hazardous Statement: H300-H310-H315-H319-H330-H335
Precaution Statement: P260-P264-P280-P284-P302 + P350-P305 + P351 + P338

Specifications

Appearance White to light yellow powder
Assay  Min 98%
Melting point  About 520°C
 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .