پلی فسفریک اسید

POLYPHOSPHORIC ACID Extra Pure

Antimony Trisulphide

Article No.5316DGradeExtra Pure
Purity
~85% P2O5
CAS No.
8017-16-1
Molecular Formula
Hn+2PnO3n+1
Molecular Weight 
H.S. Code2809.2020Shelf Life
60 Months

پلی فسفریک اسید برای سنتز، پلی مر فسفروس اکسی اسید است با فرمول HO[PO2OH]nH،که از تراکم مولکول های ارتوفسفریک اسید تشکیل شده است.

Physical Properties

Physical state at 20 °CLiquidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]
16 °C
Solubility in water [% weight]Soluble in water
ColourColorless viscous
Vapour pressure [20°C]
0 kPa (@ 20°C)
Density [g/cm3]
1.9 – 2.1
  

Packings

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS05
Signal Word: Danger
UN No.: 3264
IMCO Class No.: 8
Packing Group: II
Hazardous Statement: H314
Precaution Statement: P280-P305 + P351 + P338-P310

Specifications

AppearanceColourless viscous liquid
Assay (acidimetric; as P2O5)85% +/- 2.0%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .