کروميک استات

CHROMIC ACETATE

Chromium triacetate

Article No.2810BGrade
Extra Pure
Purity
97%
CAS No.
1066-30-4
Molecular Formula
C6H9CrO6.H2O
Molecular Weight
360.31
H.S. Code
2915.2990
Shelf Life60 Months

لاکتوز مونوهيدرات

Packings

250g

Safety Information and Hazard Symbols

Risk Statement: 49-8-E25-35-43
Safety Statement: 53-45

Specifications

AppearanceGreen to bluish green crystalline powder
AssayMin 97% 

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .