کوپريک سولفات انيدروس

CUPRIC SULPHATE ANHYDROUS Extra Pure

Copper (II) sulphate anhydrous

Article No.03081GradeExtra Pure
Purity98%CAS No.7758-98-7
Molecular FormulaCuSO4Molecular Weight159.60
H.S. Code2833.2500Shelf Life60 Months
    

کوپريک سولفات انيدروس

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
Melting point/ Freezing point [°C]200°CDensity [g/cm3]3.6
ColourGrey Powder
pH value
3.5 – 4.5
    

Packings

500g

Safety Information and Hazard Symbols

Symbol: GHS07, GHS09
Signal Word: Warning
UN No.: 3077
IMCO Class No.: 9
Packing Group: III
Hazardous Statement: H302-H315-H319-H410
Precaution Statement: P273-P305 + P351 + P338-P501

Specifications

Appearance Solid
Assay (ex Cu)  Min 98%
Loss on drying (at 230°C)  Max 1.0%
Iron (Fe)  Max 0.1%
Lead (Pb)  Max 0.01%
Zinc (Zn)  Max 0.02%

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .