گام تراگاکانت (کتيرا)

GUM TRAGACANTH

A complex mixture of polysaccharides including tragacanthin and bassorin.

Article No.
04002
Grade
 
H.S. Code
1301.9017
CAS No.
9000-65-1
Shelf Life
60 Months
 
 

گام تراگاکانت (کتيرا)

Physical Properties

Physical state at 20 °CSolidOdourOdorless
ColourBuff coloured powderSolubility in water [% weight]
Slightly soluble in water
    

Packings

100g

Safety Information and Hazard Symbols

Safety Statement: 22-24/25

Specifications

AppearanceA buff colored powder
Ash content Max 4%
Foreign matter Max 1%
  

کلیه مواد شیمیایی عرضه شده با برگه آنالیز معتبر ارائه و از ضمانت کیفیت برخوردار می باشد و همچنین ارائه نمونه بادرخواست کتبی و هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .